Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemu Platforma komunikacyjna

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.gminawagrowiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Platforma komunikacyjna

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-11.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Stachowiak, informatyk@gminawagrowiec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48672680821. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Gminy Wągrowiec zlokalizowany jest w budynku przy ul. Cysterskiej 22, 62-100 Wągrowiec. Budynek ma trzy wejścia.

  Wejście główne od strony ulicy Cysterskiej: do wejścia prowadzą schody.

  Dwa wejścia z tyłu budynku:

  - pierwsze wejście: do wejścia prowadzą schody (dwa stopnie)

  - drugie wejście: wejście do windy.
 2. Budynek Urzędu Gminy Wągrowiec jest obiektem trzykondygnacyjnym (wysoki parter i dwa piętra. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 3. Na każdą kondygnację prowadzą schody oraz winda. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.
 4. W budynku urzędu zainstalowany jest  dźwiękowy system nawigacyjno-informacyjny Totupoint.
 5. Pętla indukcyjna dostępna w biurze podawczym na pokoju 109.
 6. Z tyłu budynku urzędu przy wejściu do windy wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz przed budynkiem urzędu, przy ulicy Poznańskiej znajduje się parking, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu.
 8. W Urzędzie istnieje możliwość skorzystania z usługi natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego PJM z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu. W celu połączenia należy wejść na stronę internetową: https://tlumacz.migam.org/gmina-wągrowiec. Osoby, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z tłumacza języka migowego on-line, a deklarują potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: wagrow@wokiss.pl, tel. 67 26 80 800). Zgodnie z ustawą z dania 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Wągrowiec zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.
 9. W biurze podawczym na pokoju 109 dostępne są plany tyflograficzne opisujące układ komunikacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec.

 

Ułatwienia dostępu: